Opening Times

Sunday 14: 10:00-16:00

Monday 15: 06:00-00:00

Tuesday 16: 06:00-00:00

Wednesday 17: 06:00-00:00

Thursday 18: 06:00-00:00

Friday 19: 06:00-00:00

Saturday 20: 06:00-00:00

Merthyr Tydfil Extra

Tesco Merthyr Tydfil Extra
Beacons Place
Merthyr Tydfil
CF47 0AP
Tel: 0345 6779811